வெற்றி எட்டுத் திக்கு மெட்டக் கொட்டு முரசே! வேதம் என்றும் வாழ்க என்று கொட்டு முரசே! ஒன்றென்று கொட்டு முரசே!- அன்பில் ஓங்கென்று கொட்டு முரசே!

Wednesday, March 4, 2015

துபாய் -ல் IT Assistant பணி வாய்ப்பு

No comments :
Dubai
 • Maintain computer hardware and software
 • Perform preventive maintenance for all the computers
 • To keep records for users data
 • Format / install new laptop for users
Desired Candidate Profile

 • 2 years computer maintenance experience with IT department
 • High School degree certificate
 • Must be fluent in English. Arabic is an advantage
 • Maintain computer hardware and software
 • Perform preventive maintenance for all the computers
 • To keep records for users data
 • Format / install new laptop for users
Desired Candidate Profile

 • 2 years computer maintenance experience with IT department
 • High School degree certificate
 • Must be fluent in English. Arabic is an advantage

No comments :

Post a Comment