வெற்றி எட்டுத் திக்கு மெட்டக் கொட்டு முரசே! வேதம் என்றும் வாழ்க என்று கொட்டு முரசே! ஒன்றென்று கொட்டு முரசே!- அன்பில் ஓங்கென்று கொட்டு முரசே!

Tuesday, May 19, 2015

துபாய் ALEXANDRIA BOOK SHOPல் Data Entry Operator வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Data Entry Operator
ALEXANDRIA BOOK SHOP - DubaiGRADUATE WITH GOOD KNOWLEDGE OF COMPUTER-HARD WARE,PHOTO SHOP,GRAPHICS DESIGN ETC
Salary: AED2,300.00 /month
Required experience:
  • COMPUTER KNOWLEDGE: 1 year
TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment