(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Thursday, February 26, 2015

துபாய் முனிசிபாலிட்டி யில் Call Centre Executive பணி வாய்ப்பு

No comments :
Call Centre Executive
DM Healthcare - Dubai


Handling Calls.

Guiding Patients as per requirement.

Desired Candidate Profile

Handling Calls.

Guiding Patients as per requirement.

Handling Calls.

Guiding Patients as per requirement.

Desired Candidate Profile

Handling Calls.

Guiding Patients as per requirement.

To apply: Click Here

No comments :

Post a Comment