(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Tuesday, May 12, 2015

இந்திய “பாஸ்போர்ட்” வைத்திருப்பவர்கள் எந்தெந்த நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமல் செல்லலாம்?!

No comments :
இந்திய “பாஸ்போர்ட்” வைத்திருப்பவர்கள் எந்தெந்த நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமல் செல்லலாம் என்று அறிந்து கொள்ள ஆர்வமா? தொடர்ந்து படியுங்கள்.

List of Countries Indian passport holders can visit without Visa
Here is the list of Countries that issue visa on arrival to Indian citizens:
Bolivia – 90 days
Burundi – 30 days; obtainable at Bujumbura International Airport
Cambodia – 30 days
Cape Verde
Comoros
Djibouti
Ethiopia
Guinea-Bissau – 90 days
Guyana – 30 days provided holding confirmation, issued by the Ministry of Home Affairs
Indonesia – 30 days
Jordan – 2 weeks, must hold US$ 3000
Kenya – 3 months
Laos – 30 days
Madagascar – 90 days
Maldives – 90 days
Nauru
Palau – 30 days
Saint Lucia – 6 weeks
Samoa – 60 days
Seychelles – 1 month
Somalia- 30 days, provided an invitation letter issued by the sponsor has been submitted to the Airport Immigration Department at least 2 days before arrival.
Tanzania
Thailand – 15 days. Visa fee of 1000 Thai Baht needs to be paid in Thai currency. Visa on Arrival has to be obtained at First point of entry/Landing not the Final Destination.
Timor-Leste – 30 days
Togo – 7 days
Tuvalu – 1 month
Uganda
Somaliland – 30 days for 30 US dollars, payable on arrival
Niue – 30 days
Countries you can travel to without visa from India:
Nepal – Freedom of movement based on the terms of the 1950 Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship that allows Indian citizens to live and work freely in Nepal.
Bhutan
Dominica – 6 months
Ecuador – 90 days
Mauritius- 90 days
Micronesia – 30 days
Grenada – 3 months
Haiti – 3 months
Jamaica
El Salvador – 90 days
Fiji – 4 months
Saint Kitts and Nevis – 3 months
Saint Vincent and the Grenadines – 1 month
Trinidad and Tobago – 90 days
Vanuatu – 30 days
Turkish Republic of Northern Cyprus – 3 months
Svalbard – Visa is not required for entry to Svalbard but practically its impossible to board a flight/ferry to Svalbard without oing through Norway therefore, this would invariably require a double entry Schengen visa in order to go and come back from Svalbard to mainland Norway.
Transnistria – Registration required after 24h
Hong Kong – 14 days
Palestine – Arrival by sea to Gaza Strip not allowed
British Virgin Islands
Montserrat – 6 months
Macau – 30 days
Turks and Caicos Islands – 30 days
Kish Island – No visa is required for visitors to Kish Island.
Cook Islands – 31 days

Pitcairn Islands – 14 days visa free and landing fee 35 USD or tax of 5 USD if you are not going ashore is required.

No comments :

Post a Comment