(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Monday, May 25, 2015

துபாய் Paris Group நிறூவனத்தில் Purchasing Coordinator வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :

Purchasing Coordinator
Paris Group International LLC - Dubai

Qualifications:
Filipino
Female only
Assist in development and implementation of purchasing procedures.
1.Assist in the purchase of materials and equipment for the district by competitive bids, competitive
sealed proposals, requests for proposals, government catalog contract purchases, informal quotations,
and negotiations following established district criteria and state purchasing rules.
2. Assist in the preparation of all bidding documents, including notice and instructions to bidders,
specifications, and form of proposal.
3. Assist in receiving and evaluating formal bids and make recommendations for the award of contracts
to business manager for school board approval.
4. Assist in obtaining and studying comparative prices and quotations. Make purchasing decisions based
on information obtained.
5. Initiate contact with vendors to check on supply and equipment availability, invoices, purchase
orders, and contracts.
6. Prepare purchase orders and review for accuracy.
7. Detect, research, and resolve purchasing issues and problems with incorrect orders, invoices, and
shipments.
8. Approve purchase orders and monitor all purchase requisitions to determine correctness of
information, calculations, coding, etc.
9. Administer contracts and handle adjustments with suppliers, including replacement of material not
conforming to specifications, cancellation of orders, and ensuring receipt of proper credit.
10. Maintain and prepare district’s depreciable assets list including depreciation schedule.
11. Maintain district procurement cards, petty cash and meal monies.
Required experience:
  • Purchasing: 2 years
TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment