(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Monday, June 22, 2015

துபாய் Green energy நிறுவனத்தில் Sales Representative வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
sales representative
green energy solutions - Dubai


Will be required to sell natural ventilation and lighting products to industrial projects. It will be necessary to visit clients in their location and agree their requirements. Then submit a proposal. The sales person will be responsible for securing the order and the payments.
A good level of English is essential along with a UAE driving license. A technical background will be useful. Sales training skills will be provided. Salary and conditions will be negotiable with commissions on sales.
Ideally the successful candidate will have a diploma or similar in mechanical engineering and will have some experience in the air conditioning and ventilation business. The initial appointment will be on bachelor status and will be reviewed based on the performance of the appointee.
Salary: AED7,500.00 /month
Required experience:
  • should have a hvac background ( diploma): 3 years
TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment