(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Thursday, July 2, 2015

துபாய் Landmark Group நிறுவனத்தில் Receptionist வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Receptionist
Landmark Group - DubaiResponsibilities

The job holder will be responsible for managing the reception area, preparing travel arrangements and effectively communicate with internal and external customers

Experience

More than years

Qualification

Graduate Degree / Bachelors Degree

Skills

Answer the telephone swiftly and efficiently and to relay the calls to the appropriate extensions, taking messages if the person required is unavailable.
Greet and receive all visitors in a pleasant and courteous manner, informing the Secretary, Manager or member of staff concerned that their visitor has arrived.
Assist the secretary to carry out daily admin work
Check accounts payable
Handle couriers and ensure good co-ordination with the courier companies
Book conference hall and file relevant documents
Ensure that all calls, both external and internal are answered in a polite, professional manner
Ensure that the switchboard is switched over to the night service at the end of office hours
Monitor and relay all calls recorded on the answer machine received out of office hours
Update Telephone Extension list (Intranet / Proteus)
Forward cheques for signature and thereafter to the supplier
Inform the supplier for the collection of their payments via email or phone
Maintain record of the invoices and vouchers sent to other Landmark offices
Maintain record of the documents/correspondence received from Corporate for all Concept offices
Maintain records of couriers/ faxes

TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment