(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Tuesday, August 18, 2015

அமீரக Ghantoot Landcaping நிறுவனத்தில் Document Controller வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Document Controller
Ghantoot Landcaping LLC - Dubai


Document Controller- RUWAIS ADNOC PROJECT
Gathering information for implementing the new project. Collecting inputs from clients. Listing out the Documents and documenting the project details. Submission of documents and creating Transmittal. Tracking the pending documents through weekly progress reports. Notifying the involved party for tacking appropriate action on the pending documents. Manual follow up with the client’s internal team to get an expected schedule for all pending documents
Required experience:
  • Document Controller: 2 years
TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment