(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Wednesday, August 19, 2015

UAE தமிழ் சங்கம் நடத்தும் குறும்பட போட்டி, விண்ணபிக்க செப்டம்பர் 10ம் தேதி கடைசி நாள் !!

No comments :
UTS Movie proudly presents UTS SHORT FILM COMPETITION 2015
TOPICSOCIAL AWARENESS (Round 1)
LanguageTamil
Other LanguageSub Title in English is Compulsory except for Tamil language movies
Duration1 to 5 Minutes
Total RoundsTotal 3 Rounds
AwardsLots of Unbelievable Exciting Prizes for the Team, Cash Prize for the Team, Awards for Individualswill be announced shortly ( Contact Us for more information)
Award CategoriesBest  Movie, Director, Actor, Actress, Cinematographer, Supporting Role (from Top 5 movies+
Best Music Director, Editor (from 2nd & 3 Rounds)


* Last Date for Registration 10th September 2015• Last Date for Movie Submission 01st October 2015
* Students (Director or the Lead Role) should provide Student ID to avail 50% Discount on the Entry FeeEntry Fee | Selection Process | Awards | Rules and Regulations and more details

No comments :

Post a Comment