வெற்றி எட்டுத் திக்கு மெட்டக் கொட்டு முரசே! வேதம் என்றும் வாழ்க என்று கொட்டு முரசே! ஒன்றென்று கொட்டு முரசே!- அன்பில் ஓங்கென்று கொட்டு முரசே!

Saturday, February 14, 2015

துபாய் மற்றும் கத்தார் வேலை வாய்ப்புகள், தமிழகத்தில் தேர்வு முகாம் - கீழ்க்கரை கிளாஸிஃபைட்ஸ்

No comments :
நன்றி: கீழக்கரை கிளாஸிஃபைட்ஸ்

No comments :

Post a Comment