(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Wednesday, February 18, 2015

துபாய் DEWA வேலை வாய்ப்புகள்

No comments :

Dubai Electricity and Water Authority1TP/TPD/32/2014.Engineer Relay Technical Support27/03/2015
2ALL/DEWA/001/13Sr. Graduate / Graduate - Technical01/01/2018
3GEN/MMD/2/15Senior Manager Desalination (Mechanical Maintenance)21/12/2015
4GEN/MMD/1/15Senior Manager - Steam Turbine (Mechanical Maintenance)21/12/2015
5P&WP/01/2014Sr.Specialist - Demand Response28/02/2015
6P&WP/01/2015Senior Engr. - Demand Response Implementation28/02/2015
7PW&P/03/2015Senior Engr. - Demand Response Planning28/02/2015
8PW&P/02/2015Senior Engr. - Demand Response Coordination28/02/2015
9TP/TPD/46/2013Specialist - Protection (Design & Engineering)28/03/2015
10GEN/MMD/3/15Deputy Manager Gas Turbine (Mechanical Maintenance)21/12/2015

No comments :

Post a Comment