வெற்றி எட்டுத் திக்கு மெட்டக் கொட்டு முரசே! வேதம் என்றும் வாழ்க என்று கொட்டு முரசே! ஒன்றென்று கொட்டு முரசே!- அன்பில் ஓங்கென்று கொட்டு முரசே!

Wednesday, May 20, 2015

துபாய் ETA-ASCON நிறுவனத்தில் Sr. HVAC/ Plumbing Engineer வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Currently hiring for Sr. HVAC/ Plumbing Engineer for Dubai.? Reviewing the tender drawings and specification & Preparing the technical clarification request for consultant submission

? Ensuring the work executed in accordance with contract specifications and approved shop drawings, agreed procedures and method statements 

? Ensure timely clearances of Civil works

? To liaise with all the relevant local authorities for smooth completion of the project

? Coordination with other departments for receipt of equipment at site

? Scheduling the erection of the equipment and follow up with sub-contractors

? Planning the manpower requirements.

? Getting certification from Clients / Consultants

? Arranging for Testing & Commissioning

? Arrange training program for the workers involve in the execution of the project activities

Interested candidates please do share the updated resume & below required informationMandatory Information Request:

Total Years of Experience: 

Years of Gulf Experience: 

Notice Period: 

Current Salary (CTC):

Expected Salary(CTC): 

Nationality:


Apply to :Aparna@etaascon.com

No comments :

Post a Comment