(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Monday, June 29, 2015

துபாய் Emirates Logistics நிறுவனத்தில் HR Executive வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
HR Executive
Emirates Logistics LLC - Jebel Ali Freezone

Objective of the Job: 
Assist the HR Manager for smooth management of HR functions and general administration of employee affairs.
Role & Responsibilities:
1. Send out Interview call letters
2. Process Visas, correspond with prospective candidates for documents
3. Assist in the onboarding of the new employee
4. Communicate employee the company policies and procedures
5. Document & record the HR policies, procedures and KPI’s
6. Keep proper record of Employee files, perks and benefits
7. Maintain an updated HRMS software
8. Keep track renewal of visas, medicals etc.
9. Ensure all visas are renewed timely, assist the employees for the same.
10. Be a participating resource in administration of employee benefits, engagements and training
11. Assist the HR manager in achieving the HR targets and KPI’s
12. Generate periodic reports and analysis and manage any administrative functions.
Essential Expertise & Experience: 
1. Minimum 3+ years of work experience as HR Assistant
2. MBA in Human resource Management or Administration
3. Excellent in English communication in both spoken and written
4. Excellent with Microsoft office and software usage.
5. Good organizational skills & a team worker with service minded approach to work.
Salary: AED5,500.00 /month
Required experience:
  • As HR Assistant: 2 years
TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment