(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Sunday, June 14, 2015

துபாய் Al Tayer Group நிறுவனத்தில் Store Keeper வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Store Keeper
Al Tayer Group - Dubai

Storekeeper: We at Al Tayer are looking for a store keeper to be based on construction sites and who can manage systematic stocking of materials at sites/stores and facilitate accurate/timely receipt and issuance of goods enabling smooth execution of projects.

Person: As a store keeper you will be responsible for receiving materials from suppliers and verify with delivery notes; arrange storage of materials in a safe/secured manner; ensure that materials are easily tracked/retrieved; issue materials to site; maintain & update current stock/ inventory and provide periodic reports.

Apart from the above you will also be responsible for arranging stock checks/audits on monthly basis; maintaining time keeping for all site personnel; ensure that all safety, security and health related precautionary measures are followed.

Experience: Qualification:

You must have a High school/Intermediate certificate with 2-3 years of experience in store keeping in the construction industry, along with sound skills for using MS Excel.

TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment