வெற்றி எட்டுத் திக்கு மெட்டக் கொட்டு முரசே! வேதம் என்றும் வாழ்க என்று கொட்டு முரசே! ஒன்றென்று கொட்டு முரசே!- அன்பில் ஓங்கென்று கொட்டு முரசே! நன்றென்று கொட்டு முரசே! இந்த நானில மாந்தருக் கெல்லாம்.

Thursday, August 13, 2015

துபாய் Best Groupநிறுவனத்தில் MASON வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
MASON (Urgent Hiring)
Best Group - Dubai


A leading real estate company is seeking for 2 masons urgently
Must been able to join immediately.
Accommodation & Transportation provided by the company
Salary: AED1,500.00 /month
Required experience:
  • Masonary works: 1 year
TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment