(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Wednesday, August 26, 2015

துபாய் Masons சுப்பர் மார்கெட்டில் Sales Executive வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Sales Executive
Masons Supermarket - Dubai


We are in urgent need of smart and honest sales executive to work with us in our super market, the work condition is very perfect, male or female not matter, age must be at least 21 years and must have a valid passport. please contact if interested with your CV

TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment