(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Thursday, February 12, 2015

தமிழகத்தில் Sr. PHP Engineer / Developer தேவை

No comments :
நண்பர்களோடு இரண்டு ஆண்டுகளாக நாங்கள் நடத்தி கொண்டு வரும் நிறுவனத்திற்கு , கீழ் காணும் வேலைகளை செய்ய தகுதியான ஆட்கள் தேவை , சரியான ஆட்களிற்கு சம்பளம் அவர்கள் கேட்டது தரப்படும் !
Salary is not a constraint for Right / qualified personality : (contact me in inbox at and i will forward to interview panel )
Position 1 : Sr .PHP Engineer
We are looking to hire people at Sr. PHP Engineer / Developer. The candidate should be well versed in MVC (Zend or Yii), JS and Jquery. We are making a product for the education sector.
Skills
- Excellent command on PHP and MySQL using MVC Architecture.
- Should have handled large-scale Database(mysql preferred)
- Good Knowledge in frameworks is must(CodeIgnitor, zend or yii)
- Experience in handling Web services
- Should be strong in PHPUnit testing framework and version control tools.
- Strong knowledge of Javascript, HTML, XHTML, CSS, XML, Ajax, JSON.
- Strong experience in payment gateway integration(paypal or ccavenue)
- Should have problem solving, prioritizing tasks, multi tasking abilities and can handle tasks independently.
-------------------
Position 2 : PHP Developer
We are looking to hire people at PHP Engineer / Developer
Skills
- Very strong knowledge of OOPS and design patterns
- Must be good at writing & optimizing queries in MySQL.
- Ajax, JQuery, Mootools, HTML, Java Script, CSS, XML.
- AExpert knowledge of any one CMS out of WordPress, Joomla, Magento, social network websites, CRM and ERP software.
Bonus Skills
- Experience in AngularJS, BackboneJS, KnockoutJS, EmberJS, NodeJS.
- Worked on MVC Framework, preferably Yii or Zend.
---------------
3.PHP Trainee
Training skills on

Skills
- Very strong knowledge of OOPS and design patterns
- Must be good at writing & optimizing queries in MySQL.
- Ajax, JQuery, Mootools, HTML, Java Script, CSS, XML.
- AExpert knowledge of any one CMS out of WordPress, Joomla, Magento, social network websites, CRM and ERP software.

தொடர்புக்கு; Click here

தகவல்; ஸ்டாலின் பெலிக்ஸ்

No comments :

Post a Comment