வெற்றி எட்டுத் திக்கு மெட்டக் கொட்டு முரசே! வேதம் என்றும் வாழ்க என்று கொட்டு முரசே! ஒன்றென்று கொட்டு முரசே!- அன்பில் ஓங்கென்று கொட்டு முரசே!

Tuesday, March 3, 2015

மார்ச் 3ம் தேதி, சவூதி- ரியாத்-ல் சமுதாய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

No comments :

தகவல்: திரு, சேக் முஹம்மது ஷாஜஹான்

No comments :

Post a Comment