வெற்றி எட்டுத் திக்கு மெட்டக் கொட்டு முரசே! வேதம் என்றும் வாழ்க என்று கொட்டு முரசே! ஒன்றென்று கொட்டு முரசே!- அன்பில் ஓங்கென்று கொட்டு முரசே!

Tuesday, March 10, 2015

துபாய் அரசாங்க சுகாதார நிலையத்தில் “MEDICAL SECRETARY” வேலை வாய்ப்பு

No comments :


Job Details
Title
MEDICAL SECRETARY
Category
Administration 
Description
DHA is currently looking for Qualified Medical Secretaries with a minimum of 3 years experience in the same field. Preferably a Graduate of any Science course. (Nursing, Pharmacy etc.)

No comments :

Post a Comment