(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Sunday, April 5, 2015

ஓமன் Karthik Enterprises நிறுவனத்தில் HVAC Technician வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :

HVAC Technician – Karthik Enterprises
Candidate must have Trade Certificate/ITI with 7 years’ experience in the operation, repair, troubleshooting, overhauling and maintenance of all types of chillers, chilled water systems, fan coil units, air handling units, compressors, refrigerators, cold rooms, freezers, ice makers, split/window/package A/C units etc. He shall be able to read and interpret AC circuit and wiring diagrams.

TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment