(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Wednesday, March 25, 2015

Fly Dubai விமான நிறுவனத்தில் Airport Baggage Coordinator வேலை வாய்ப்பு

No comments :
Airport Baggage Coordinator
Fly Dubai - Dubai
Airport Baggage Coordinator conducts intensive secondary tracing investigation in order to locate short shipped baggage in the shortest possible time and minimise customer inconvenience. Once located the BTA verifies the identity of baggage & passenger and arranges repatriation with the customer.

KEY ACCOUNTABILITIES 

Key Activities

1. Retrieve all open AHL’s from day 6 from the world tracer system and conduct secondary tracing.

2. Ensure all left behind bags forwarded on the first available flight.

3. Request complete documents and baggage details from Passengers to conduct intensive tracing i.e. (Contents/copies of tags/ticket receipts/PIR copy).

4. Retrieve loading details from outstation.

5. Investigate all possible matches found.

6. Request all identified on hand matches & follow up till bag arrives.

7. Update daily database.

8. Check AHL/OHD quality and raise discrepancy for any inconsistency noticed in creation of the file.

9. Keep the Passenger informed to ensure proper handling.

10. Forward the file with complete documents for final settlement if baggage considered lost and not located for 21 days.

11. Monitor and ensure all records/databases are updated accurately.

Qualifications: 

MINIMUM QUALIFICATIONS / EXPERIENCE/ KNOWLEDGE / SKILLS 

Experience

• 3+ years’ experience in baggage tracing.

• 3+ years customer services experience

Knowledge / Skills

• Excellent understanding of World Tracer System

• Fluent in English ( Written & Spoken )

• Knowledge of Excel, Word and Power point

CORE COMPETENCIES 

• Customer Focus

• Team work

• Effective Communication

• Personal Accountability & Commitment to achieve

• Resilience and Flexibility (Can do attitude)

TO APPLY :CLICK HERE

No comments :

Post a Comment