(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Wednesday, March 25, 2015

துபாய் ZS MEP நிறுவனத்தில் DOCUMENT CONTROLLER வேலை வாய்ப்பு

No comments :
MEP Contracting Company requires the following personnel 
Document Controller 2 Nos (Dubai & Abudhabi): The position demands the person to undertake overall in-charge of documentation and document control policies and procedures of Project. Generate any project-specific reports as required by the Project Manager. Prepare progress reports for Inspection Requests, Material Inspection Requests, Non Conformance Reports, Quality Observation Reports & Site Instructions and weekly and monthly basis for meetings.Updating the tracking log of drawing flow sheet as and when the approved drawings are received from the main contractor.Update the tracking log of the Technical Submittals. All records must be legible, dated, identifiable and traceable to the activities involved. They must be stored and maintained in such a way that they are readily retrievable and protected against damage, deterioration or loss.Records must also be kept in electronic format. Data integrity and security including back-up data, must be ensured.Provide feedback and assist the Project Manager in the preparation of weekly/monthly reports. . Candidates with prior experience as a Document Controller will be preferred. 

Attractive salary will be provided to the right candidates. 

Please rush in your CV’s & expected salaries to hr.zsmep@gmail.com

Requirements Experience with ACONEX is a must. 


No comments :

Post a Comment